May
02
May
02
Chairman
Vice-Chairman
Executive Chairman
Committee Members:
 • YANG Changfeng
 • YANG Yuanxi
 • FAN Shiwei
 • XIE Jun
 • CAI Lanbo
 • DING Qun
 • DING Xiangrong
 • DING Xiancheng
 • YU Quan
 • YU Zhijian
 • WANG Jian
 • WANG Wei
 • WANG Feixue
 • WANG Shafei
 • WANG Lihong
 • BAO Weimin
 • LV Yueguang
 • ZHUANG Zhaowen
 • SUN Chong
 • SUN Yadu
 • LI Xianyu
 • LI Minglin
 • YANG Hui
 • YANG Jun
 • XIAO Longxu
 • WU Bin
 • WU Yirong
 • WU Weiqi
 • WU Haitao
 • WU Manqing
 • ZHANG Jun
 • CHEN Zhijie
 • CHEN Zhonggui
 • CHEN Jinping
 • LIN Baojun
 • ZHOU Zhixin
 • ZHOU Jianping
 • ZHOU Jianhua
 • FANG Jiancheng
 • ZHAO Wenjun
 • JIANG Jie
 • GAO Weiguang
 • HUANG Huikang
 • GUO Shuren
 • CAO Xibin
 • JIAO Wenhai
 • ZENG Yi
 • CAI Yi
 • WEI Baoguo

Sponsors

Partners

 
 
 
CONTACT US
Address:
Phone:
Fax:
Email: